portrettbilde, forfatter

Kristine Fiksen

Partner
kristine.fiksen@thema.no
+47 402 13 810

Kristine har jobbet i energibransjen siden 2005 og i THEMA siden 2010. De seneste årene har Kristine hatt særlig fokus på framtidige utfordringer og muligheter for bransjen der teknologi, marked og markedsdesign må ses i sammenheng. Innenfor transport har hun jobbet med teknisk-økonomiske vurderinger av overgang til lavutslippsløsninger og utvikling av virkemidler og markedsmodeller. Et robust kraftnett er en forutsetning for elektrifisering og Kristine har jobbet mye med roller, ansvar og regulering av framtidens kraftnett. Som en del av dette har Kristine mye erfaring fra problemstillinger knyttet til forbrukerfleksibilitet som bidrag til et effektivt kraftsystem.
Kristine jobber med analyser og strategier for selskaper og myndigheter i Norge og Nord-Europa.
Hun har tidligere jobbet som seniorkonsulent i Econ Pöyry og forretningsutvikler i Akershus Energi. I tillegg har Kristine jobbet syv år i mediabransjen, hovedsakelig med søk- og internettjenester i Schibstedselskaper.

Kristine Fiksen er sivilingeniør i industriell økonomi fra NTNU i 1997 med spesialisering innen ledelse/ strategi og energiteknologi.

Vil du jobbe hos oss i THEMA? »

Økt oppdragsmengde i Norge/Europa gjør at vi trenger flere kloke hoder til å bistå våre mange kunder innen energi og transport.

Ny Statnett-rapport: Roller i balansemarkedene og vilkår for aggregerte bud »

I lys av ny regulering fra EU har Statnett behov for å vurdere sine markeds-løsninger og vilkår i balansemarkedene. I den forbindelse har THEMA bistått Statnett i et prosjekt for å klargjøre roller i balansemarkedene og vilkår for aggregerte bud. 

Nordland: Økt kraftforbruk og redusert forbruk av fossil energi »

En scenarioanalyse av energibruken i Nordland mot 2035 viser at industri- og petroleumssektoren vil bruke mer kraft. Størst endringen blir det imidlertid i transportsektoren pga. energieffektivisering og økt bruk av el, hydrogen og bioenergi.

Hvordan vurdere bærekraft for norsk biogass i transportanbud? »

I dette prosjektet er klimanytten beregnet med metoden i Produktforskriften. Resultatet er høy klimanytte for biogass selv om ikke alle livsyskluseffekter er inkludert.

Trenger vi nett i framtiden, og hvilken nettregulering bør vi i så fall ha? »

Digitalisering og ny teknologi, klimapolitikk og nye kundepreferanser betyr at fremtidens kraftsystem vil ha andre egenskaper enn dagens. Det betyr at også nettreguleringen bør utvikles for å håndtere nye utfordringer og ta i bruk nye muligheter. 

Grønt gress og blå himmel

Stort potensial for verdiskaping fra produksjon av biogass på Østlandet »

Verdikjeden for biogass og biogjødsel er en del av sirkulærøkonomien ved at avfall utnyttes som en verdifull ressurs. En økt satsning på biogass på Østlandet vil bidra til økt lokal verdiskaping og sysselsetting samtidig som klimagassutslippene reduseres.

Hvor store utslippskutt kan ny kjøretøyteknologi bidra med i Norge? »

Norge har forpliktet seg til å redusere klimagassutslippene med 40 prosent innen 2030, og disse målene kan ikke nås uten utslippskutt i transportsektoren. Hva kan ny kjøretøyteknologi bidra med og hvilke virkemidler må til? 

THEMA@Europower: Ikke forberedt på transport-elektrifisering »

Fra Europower 19.09.16: Til tross for at mange transportanbud skal ut allerede innen 2020, har hverken nettselskaper eller transportoperatører forberedt praktiske løsninger. Dette framgår i en fersk rapport fra konsulentselskapet Thema. – Dersom eventuelle utfordringer ikke løses nå, kan man miste tidsvinduet fram til anbudene settes ut, eventuelt ende opp med å velge dyre og […]

Større deler av transporten elektrifiseres – er nettselskapene klare for det? »

Veksten i elbiler og hurtiglading er kjent for de fleste, men også ferger, busser og store skip til kai kan i stor grad bli elektrifisert i løpet av relativt kort tid. Grenseflaten mellom transport og kraftsektoren er ny og det vil kreve mer dialog for å sikre grønn transport uten for store kostnader.

Bør utforming av effekttariffer til små kunder harmoniseres? »

Effektledd i nettleien er utformet svært ulike på tvers av nettselskapene. Det samme vil trolig skje med effektledd til små kunder dersom NVE ikke strammer inn mulighetene i forskriften