portrettbilde, forfatter

Eivind Magnus

Seniorpartner
eivind.magnus@thema.no
+47 908 88 339

Eivind Magnus har over 30 års erfaring med energi- og miljøøkonomi, energipolitikk og analyse. I den første delen av sin karriere arbeidet Eivind med prosjekter rettet mot liberalisering av kraftmarkedet, makroøkonomi, energiøkonomi samt forretnings- og prosjektutvikling. Før Eivind var med på å starte THEMA i 2010, sto han i bresjen for utviklingen av ECON’s aktiviteter innen kraft og petroleum som direktør for kraftgruppen, petroleumsgruppen og som områdedirektør for energi. Eivind har særlig arbeidet med samfunnsøkonomiske, finansielle og strategiske spørsmål knyttet til utviklingen av energisektoren i Norge. Hans spesialområder omfatter energi- og miljøpolitikk, næringsøkonomiske analyser, markedsanalyse, økonomisk regulering og petroleumsøkonomi.

Eivind er siviløkonom og cand. oecon. med eksamen fra høyere avdeling (samfunnsøkonomi) ved Norges Handelshøyskole.

Blir hydrogen endelig dagens energibærer? »

Hydrogen kan bidra til en kostnadseffektiv omstilling av det europeiske energisystemet. Det finnes i dag få alternativer til hydrogenets fleksibilitet. Hydrogen kan derfor bli en viktig bidragsyter i et karbonnøytralt europeisk kraftsystem.

Hydrogen et sentralt element i framtidens lavutslippsøkonomi »

Hydrogen er en viktig kilde til nødvendig fleksibilitet i framtidens energisystem, som det finnes få alternativer til. Potensialet er størst der direkte elektrifisering kommer til kort. Hydrogen kan også bli svært viktig for norsk verdiskaping.

Næringsutvikling og fremtidens mobilitet »

Det skal investeres enorme summer i den globale transportsektoren. Samtidig står transportmarkedet foran gjennomgripende endringer blant annet som følge av klimautfordringene, urbanisering og digitalisering. Med den forventede opptrappingen av de norske samferdselsinvesteringene er det grunn til å spørre om satsningen kan innrettes på en måte som stimulerer til eksportrettet næringsutvikling.

CO2-fond kan fremme klimavennlig næringstransport »

Reduserte utslipp fra næringslivets transporter er en nøkkelfaktor for å nå utslippsmålene utenfor kvotemarkedet. I dag overleverte NHO en rapport om hvordan et CO2-fond forvaltet av næringslivet kan bidra til klimaminister Ola Elvestuen. Rapporten er skrevet av THEMA.

Økt konkurranse, men fortsatt vekst i gassmarkedene globalt »

Det globale gassmarkedet vokser, og konkurransen øker med utbygging av LNG-kapasitet. I Europa forventes en flat utvikling i etterspørselen, men EUs importbehov øker det neste 10-året. På lengre sikt er usikkerheten knyttet til klimapolitikk og teknologisk utvikling.

Styrking av regionale planer kan gi fylkeskommunen økt innflytelse »

Regionreformen åpner for at fylkene får mer ansvar og flere oppgaver. På energifeltet kan dette skje ved å styrke de regionale planene, noe vi mener vil være mer hensiktsmessig enn overføring av oppgaver til fylkeskommunen fra stat og/eller kommune.

Samfunnsnytte av vannkraft i Nordland »

Et utvalg på 11 nyere vannkraftprosjekter i Nordland viser god samfunnsøkonomisk lønnsomhet og gir store inntekter for grunneiere, stat og kommune samt lokale ringvirkninger.

Samfunnsnytte av vannkraft »

THEMA har i løpet av 2017 gjennomført to prosjekter der vi analyserer samfunnsnytten av vannkraft. Den ene er en nasjonal analyse av små vannkraftanlegg, mens den andre analyserer vannkraftporteføljen i Nordland. De analyserte kraftprosjektene gir store bidrag til den regionale og nasjonale verdiskapingen.

Samfunnsnytte av småkraft »

Utbygging av småkraft i Norge har gitt betydelige samfunnsmessige virkninger både nasjonalt og regionalt. Prosjektene viser god samfunnsøkonomi. En videre utbygging av småkraftpotensialet kan gi et samlet bidrag til BNP på vel 50 milliarder kroner.

Himmel med skyer

Gassens rolle i Europa »

Naturgass forventes å opprettholde sin viktige rolle i det europeiske gassmarkedet både i energimiksen og som energikilde i markedet for balansetjenester. På lang sikt bestemmes gassens rolle gjennom et samspill mellom markedskrefter, politikk og teknologi.