portrettbilde, forfatter

Åsmund Jenssen

Partner
aasmund.jenssen@thema.no
+47 416 53 049

Åsmund Jenssen har 18 års erfaring fra rådgivning og utredning i THEMA og ECON/Econ Pöyry. Han arbeider særlig med markedsdesign og regulering i det nordiske kraftmarkedet, herunder nettregulering, tariffering, kraftverksbeskatning og støtteordninger for fornybar energi. I tillegg har han arbeidet mye med verdivurderinger av kraftproduksjon og nettvirksomhet, og har bistått med rådgivning og due diligence i flere transaksjoner i den nordiske energisektoren i de senere årene. Han har også erfaring fra andre deler av energisektoren, spesielt petroleum og fjernvarme. Hans spesialområder omfatter markedsdesign, nettregulering, tariffering, skatt, investeringsanalyser, verdivurderinger, nytte-kostnadsanalyse.

Åsmund er utdannet samfunnsøkonom (cand.oecon.) fra Universitetet i Oslo 1997 og har i tillegg studert statsvitenskap og filosofi.

Lokale fleksibilitetsmarkeder klare for å testes i praksis »

Enovas nye storskala demokonkurranse gir muligheter for nettselskaper og andre aktører til å teste ut løsninger for å utnytte lokal fleksibilitet. Men hvordan bør en pilot utformes for å bli vellykket? Det har THEMA utredet for Enova.

Beskatning av kraftproduksjon påvirker investeringer og verdifordeling »

Beskatningen av kraftproduksjon er kompleks, og selv små endringer kan ha store konsekvenser, spesielt for vannkraften. De siste årene har THEMA bl.a. utredet betydningen av skattesystemet, avskrivningsregler og eiendomsskatt.

Behov for styrket informasjonsutveksling som grunnlag for en DSO-rolle »

Økt koordinering mellom nettselskaper i driften krever bedre informasjonsutveksling. Det vil på sikt legge til rette for innføring av nye virkemidler i driften av distribusjonsnettet og en DSO-rolle.

THEMA bidrar på Energi Norges verksted om elektrifisering av transport »

Seminaret har som mål å øke forståelsen av hva som kreves for å elektrifisere busser og ferger og hvordan elektrifisering kan skje til en lavest mulig kostnad for samfunnet. Seminaret den 24.august 2017 er et samarbeid mellom Energi Norge, NHO Transport og NHO Sjøfart.

Utredning om koordineringsbehov og DSO-rollen »

THEMA og EPOS Consulting skal på oppdrag fra NVE utrede behovet for koordinering mellom nettselskaper i distribusjonsnettet og mulige løsninger for å bedre koordineringen.

Konsekvenser av endrede avskrivningsregler for vindkraft »

Investeringene i vindkraft i Norge har vært lave til tross for innføringen av elsertifikatmarkedet. Norske myndigheter har derfor foreslått å innføre raskere skattemessige avskrivninger for vindkraft for å stimulere til økte investeringer.

CO2-kompensasjon

Kostnadene ved selskapsmessig og funksjonelt skille – kommentar til Defo »

Defo har i en artikkel på sine nettsider kritisert THEMAs arbeid om kostnader ved selskapsmessig og funksjonelt skille. Nedenfor gir vi våre kommentarer til Defos artikkel, med vekt på de faglige spørsmålene i tilknytning til kostnadsanslagene.

Merkostnadene ved selskapsmessig og funksjonelt skille er mindre enn antatt »

Olje- og energidepartementet foreslo i 2015 å innføre krav om selskapsmessig og funksjonelt skille for alle norske nettselskaper. THEMA har utarbeidet et notat om kostnadene ved å innføre krav om selskapsmessig og funksjonelt skille.

Hvilke oppgaver og roller har TSO'er og DSO'er med hensyn til informasjonsutveksling? »

Oppgavene og rollene for markedsaktører med hensyn til utveksling av informasjon i kraftmarkedet er i endring. I en ny rapport har THEMA kartlagt det regulatoriske rammeverket i de nordiske landene.

Fargerike grafer og penn

Svenske innmatingstariffer svekker investeringsincentiver »

Svenske kraftprodusenter betaler stamnettstariff basert på abonnert effekt. Det gir uheldige investeringsincentiver. Svenska Kraftnäts omfattende investeringsplaner mot 2025 kan bety økt innmatingstariff og forsterke problemet framover.